rettiklerimiz:

Vakfın kuruluş tarihi ve vakıf tüzüğü

Vakıfın kuruluş tarihi:

Vakıf  T.C.MERSİN Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/925 sayılı kararı ile kurulmuş, Resmi Gazetenin 10 Mart 1998 gün ve 23282 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

VAKIF SENEDİ

 

BAŞLANGIÇ:

          Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu’nun Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 

VAKIF ADI:

 

Madde 1-Vakıf adı İÇEV (İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı) dır.

 

VAKIF MERKEZİ:

 

Madde 2-Vakfın merkezi İçel İli Merkez ilçe Mersin olup, adresi: Adalet Sarayı Karşısı- MERSİN'dir. Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilik açılabilir.

 

VAKFIN AMACI:

 

Madde 3- İÇEV: İçel İli merkez ve ilçelerinde el sanatlarını ve buna bağlı kültürel ve sanatsal değerimizi bulup ortaya çıkarmak: Eğitimi, tanıtımı ve üretimini sürdürüp ekonomik bir potansiyel olarak kalkınmada araç olarak kullanmak ve bunlarla yakın ilişkisi olanların - özellikle kadınların ve göçle gelen vatandaşların- sosyal, kültürel gelişmelerine destek olmak.

          Vakıf bu amaç doğrultusunda;

A-   Tesis veya şirket kurmak, işletmek, kurulu tesis ve şirketlere iştirak etmek.

B-   İlimizin sahip olduğu kültür değerlerini,tanıtmak ve yaygınlaştırmak için el sanatları başta olmak üzere yöresel meslekler ve benzeri konularda yetiştirici kurslar açmak, devamını sağlamağa çalışmak, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ihyası ve devamı için gerekli zemini hazırlamak, maddi ve manevi destek sağlamak.

C-   Amaç doğrultusunda halk el sanatları, oyun, muzik, edebiyat vd. konularda, konferans, sempozyum, panel, tartışma, sohbet, kongre, seminer, sergi, spor karşılaşmaları, anma günleri vb. etkinlikler düzenlemek, topluluklar, korolar kurmak, gösteriler icra etmek vb. faaliyetlerle desteklemek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak.

D-   Kültür ve sanat değerlerimizle ve eğitim ile ilgili konularda faaliyet gösteren Kültür, Turizm, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunların faaliyetlerine maddi ve manevi destek sağlamak.

E-   Vakfın amacına uygun olarak hazırlanan rapor, araştırma, inceleme vb. çalışmaları kitap, dergi, broşür, gazete vb. gibi süreli ve süresiz yayınlar halinde neşretmek, dağıtımını yapmak vakıf dışında yayınlanmış bu tür eserlerin basımını ve dağıtımını yapmak.

F-    Kültürel ve sanat değerlerimize katkıda bulunacak olan yerli ve yabancı yayınları temin etmek, bununla ilgili telif ve tercümeler yapmak ve yaptırmak.

G-   Vakıfla ilgili bütün çalışmalara ait bilgi ve belgelerin arşivini oluşturmak.

H-  Vakfın faaliyet konularında okul, enstitü, konservatuar, müze, kadın yardımlaşma ve dayanışma merkezleri, yerel radyo ve tv. kurmak.

İ-     Vakfın gayesinin taakuku için gerekli bina, tesis, araç, gereç vb. ve diğer hertürlü donanım malzamesi almak, kiralamak, bağış kabul etmek ve gerekli her türlü yatırımı yapmak konularında faaliyet göstererek amacını gerçekleştirmektir.

 

VAKIF AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ

TASARRUFLAR:

 

Madde 4- Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe Uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulanan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa,

          Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;

          Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

          Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ipotek almak ve vermek, tevhid ifrazda bulunmak vesair teminat iradesine;

          Amacına uygun şartlı bağışları kabule;

          Velhasil, vakfın amaçlarından birinin veya tamanının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

          Ancak, vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

 

Madde 5- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 1.566.000.000 TL. dir.

 

          Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir. 

 

VAKFIN ORGANLARI:

 

Madde 6. a) Kurucular Kurulu, b) Yönetim Kurulu, c) Vakıf Genel Müdürlüğü, d) Denetim Kurulu

 

KURUCULAR KURULU

 

Madde 7- Kurucular kurulu şu şekilde teşekkül eder.

a) Ekli listedeki kuruluşlar,

b) Ekli listedeki gerçek kişiler,

c) Vakıf kurulduktan sonra, Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler.

 

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 8- Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip-edilmeyeceğine karar vermek,

d) Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

 

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI

 

Madde 9- Kurucular Kurulu 2 yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Yönetim kurulu gerekli hallerde kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular kurulu üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az 1 hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

 

          KARARLAR:

 

Madde 10- Kurucular kurulunca bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tesbit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular Kurulundan kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulunun toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

          YÖNETİM KURULU:

 

Madde11- Yönetim Kurulu, kurucular kurulu tarafından iki yıl için seçilecek yedi üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu üyeleri kurucular kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir. Aslı kadar yedek üye seçilir. 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL:

 

Madde 12- Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan ile bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu başkanı, vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

          Yönetim Kurulu başkan yardımcısına veya vakıf genel müdürüne vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

 

          TOPLANTI VE KARARLAR:

 

Madde 13-Vakıf yönetim kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, ikinci başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

          Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tesbit edilir.

 

          GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 14- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

b) Vakfın çalışmalarının gerektiği harcamaları yapmak ve ödeme usüllerini tesbit etmek,

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamanını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf temek ve suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d)  Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul, malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e)  Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)

f)  Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,

h) Kurucular kuruluna hesap vermek,

i)   Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular kuruluna sunmak,

j)   Kurucular kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

k) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini üyeliklerinin Kurucular Kuruluna teklif etmek, (Yönetim Kurulunca bu gibilere madalya ve belge de verilebilir.)

l)   Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek,

 

          VEKİL TAYİNİ:

 

Madde 15- Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

 

          DENETİM KURULU:

 

Madde 16-Denetim Kurulu, Kurucular kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu kurucular kurulunun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.

          Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerine inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Kurucular Kurulu toplantısından en geç onbeş gün önce Kurucular Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

 

          VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde 17- Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim kurulunca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

 

Madde 18-Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi, idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılarak harcanacaktır.

          Vakıfca kurulacak Eğitim Tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli, ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az yüzde onu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir. 

 

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

 

Madde 19- Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak Vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır.

 

HESAP DÖNEMİ:

 

Madde 20- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde21- Bankalarda hesap açma ve kapatma, para çekmede, Yönetim kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

 

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:

 

Madde 22- Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir . Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır.

          Kurucular Kurulu üyelerinden en az on kişinin teklifi halinde de Kurucular Kurulu kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

 

Madde 23- Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.

          Feshi halinde vakfa ait mallar İçel il Özel İdaresi'ne devredilir.

 

VAKFIN KURUCULARI:

 

Madde 24- Vakfın Kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

          1. Şenol Engin

          2.Prof.Dr. Taciser Onuk

          3.Hilmi Dulkadir

          4.Kerim Yalçınkaya

          5.Birsen Torun

          6.Nesrin Esin

          7.Hamit Hayfavi

          8.Mustafa Yorgun

          9.Mustafa Çelik

          10.Ümmü Gülsüm Kirişci

          11.Celâl Ballı

          12.Kemal Efecan

          13.M.Tarık Bozbey

          14.Selami Gedik

          15.Ahmet Ceviz

          16.Metin Memiş

          17.Kadir Aktaş

          18.Cemile Yalçın

          19.Serpil Uğuz

          20.Adil Kuşcu

          21.İl Özel İdaresi

          22.İçel Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği

          23.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

          24.Silifke Ticaret ve Sanayi Odası

          25.Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası

          26.Mut Ticaret ve Sanayi Odası

 

          GEÇİCİ MADDELER:

 

          Geçici Madde 1- İÇEV’ın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan gerçek ve tüzel kişilerden oluşmuştur.

         

          1.Prof. Dr. Taciser Onuk

          2.Kerim Yalçınkaya

          3.Mustafa Yorgun

          4.Mustafa Çelik

          5.Calâl Ballı

          6.Hilmi Dulkadir

          7.Ümmü Gülsüm Kirişçi

 

          Geçici Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kurucular kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

          Geçici Madde 2- Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Ü.Gülsüm Kirişci yetkili kılınmıştır.

Bu ierikle ilgili henz herhangi bir yorum yaplmamtr. Bu ierikle ilgili Yorumunuzu eklemek iin buray tklaynz.
Ana Sayfam Yap | Web Tasarmcya E-Posta | E-Posta